خودباوری :

نوعی ارزشیابی کلی است درباره شخصیت فرد ایجاد شده است و درواقع از ارزشیابی هایی واقعی و عینی ناشی

می شود، بنابراین خوباوری می تواند مثبت یا منفی باشد . 

خوباوری

اشاره به درک فرد از خویش دارد شخص با یک باور مثبت از خود، حرمت عالی از خود خواهد داشت و برعکس.

خودباوری تحصیلی  در گروه های عادی و تیزهوش از از افراد دچار اختلال تحصیلی بالاتر است. 

طبق پژوهش میان توانایی های تحصیلی و خودباوری رابطه معنا داری وجود دارد .

خودباوری دانش آموزان تیزهوش از عوامل درونی تبعیت می کند .

باورپذیری فرد تیزهوش از محرک های محیطی بسیار کم است .

خوباوری بستگی زیادی به وضعیت هیجانی فرد تیزهوش دارد. 

همچنین در فلسفه اگزیستالیسم، اشاره به ساختار شخصیتی شده که متشکل از سه ویژگی تعهد، چیرگی و چالش می باشد که مجموعه ای از باورها در مورد خود و جهان را همراه دارد .

باور فرد به تلاش شخصی در اثر گذاری بر روی وقایع و رخدادهای محیطی، که همان چیرگی فرد است، بدون پیامدهای روان تنی، نظیر بدن لرزی و تشنگی و گرسنگی بسیار تاثیرگذار می باشد. 

همچنین بین سرسختی شناختی و باور فرد نسبت به خود رابطه ای مثبت و رضایت بخش وجود دارد، سرسختی شناختی از باور مثبت و هدفمندانه نسبت به خود ناشی می شود .