موضوع :پایبندی(لیلاحسین زاده)

                                                                     

درنظریه پژوهشی هیجان اندیشه دربحث سلامت روان به پایبندی به ارزشها  اشاره می کند.

انگاره تعادل روان  شامل چندعامل خشنودی روانی ،پایداری ، ،استقلال ،معنویت .و

پاکزیستی ست .

معنویت به معنای ریشه دواندن حس معنوی درزندگی همراه باپایبندی ها به ارزشهای معنوی ودینی می باشدسرزندگی روانی یعنی احساس ارامش روانی مبتنی برریشه دواندن معنویت درزندگی وپایبندی به ارزشهاست ،که عقایدونظریات قابل احترامی به فردداده واستقلال وازادی رادراین چارچوب تامین می نمایدوبه وی احساس ماندگاری که منجربه رضایت اززندگی می شودمی دهد.پاکزیستی ،اعتقادبه خدا واهمیت دهی بازگشت به سرشت الهی واصالت ،باپیگیری زندگی پاک وسالم وبدون ریا باهمه وجودبرپایه استقراردررسیدن به ارزشهای معنوی وپایبندی به اخلاق وقراردهی انسانیت ،درستی،راستگویی،وصداقت درسرلوحه زندگی ومحوریت وفاداری وتعهد درزندگی ونیزرعایت حقوق دیگران وانصاف وحمایت معنوی ورضایت اززندگی می باشد.

پاکزیستی درکنارمعنویت می تواندسبب استواری روانی شود.وازسوی دیگرپشتیبانی نیزموجب کاهش بی تابی روانی می شودوارامش زندگی ناشی ازان ممکن است زمینه خودپوبشی رافراهم اورد.

منبع:مقالات هیجان اندیشه