موضوع :جنب وجوش هیجانی 

نگارش :لیلاحسین زاده

جنب وجوش هیجانی به سه خصیصه دلالت دارد.

۱-ورزش معنای لذت ازجنب وجوش وفعالیتهای بدنی وورزش متنوع وتحرک که همراه با یادگیری دقیق فعالیتهای بدنی وبرخورداری ازمهارتهای بالا درانجام این فعالیتهاست وموجب انجام راحت حرکات ورزشی می شود.

۲-فعالیت وتلاش وپرکاری همیشگی که هرکزازان دست نمی کشد.

۳-هیجان لذت وخوشحالی درماجراجویی وهیجان همراه با واکنشهای هیجانی به سادگی.

ازاین رو،جنب وجوش هیجانی بدین معناست :

لذت ازماجراجویی هیجان وفعالیتهای بدنی همراه با یادگیری دقیق انها که موجب برخورداری ازمهارتهای بالای حرکتی می شودوتحرک اشکار،واکنش هیجانی راحت وپرکاری همیشگی را هموارمی کند.

منبع :سایت هیجان اندیشه