لیلاحسین زاده 

موضوع :تحلیل ورزی 

تصمیم گیری به تحلیل نیاز دارد.

ظرفیت تحلیلی برتوانایی فهم ،دریافت وگیرایی تیز درمحوریابی ،ریشه یابی ساده مفاهیم ،تجزیه وتحلیل مطالب ،طبقه بندی راحت مفاهیم به شبوه های نوین ،ارائه اسان دسته بندیهای جدید ازمفاهیم وسرانجام ،سازماندهی ساده مباحث ،دلالت دارد.

یکی ازویژگیهای شخصیتی تصمیم گیرنده ظرفیت تحلیلی ورزی ست .شخصیت تحلیل ورزچهارمولفه اساسی را دارامی باشد.۱-تعهدفردی:به معنای ترجیح انجام کارها وفعالیتها به تنهایی ومستقل ،رعایت موازین ،مقررات ،واداب محیط وازعهده برامدن فرددرانجام وظایف ومسئولیتهاست به گونه ای که مورداعتماد دیگران قرارمی گیرد.

۲-پویایی تحلیلی :

به معنی احساس نیرومندی شدید درحل مساله موردعلاقه یا پرکاری همیشگی بدون درماندگی ،بدون احساس گذشت زمان همراه بالذت

۳-کاوشگری:کشف یک چیزنو،لذت ازکشف یک چیزتازه 

۴-هیجان تعلیل ،:به معنای پردازش وبرانکیختگی کنجکاوی فردبا هرمساله سختی می باشد.

منبع :روانشناسی کارومدبریت