تجسم (موضوع)ليلاحسين زاده /  خلاقیت براساس فرد،فرايند،فراوري،فشاروفضا تعريف مي شودودرميان مطالعات ،قلمرو شخصيت خلاقانه يكي ازحيطه هاي بسياربزرك ومهم به شمارمي روديكي ازبرجستكي هاي افرادخلاق ،تيزحسي ، مي باشدمطالعات نشان مي دهندكه تكاليف تجسم ومجسمه سازي وشبيه  سازي مي تواندموجب افزايش خلاقيت  شود.ريشه هاي افرينش هاي تجسمي وحجمي دردوچيز است .١-ديدن ونظاره دقيق اثارحجمي خلاقانه ديگران همراه با درك مفاهيم ومعاني جديدمجسمه سازان خلاق .٢)فعاليت برروي اجسام ،موادوپديده هاي پيرامون وسروكارداشتن با اين اشياء كه درحقيقت ويژگيهاي اين پديده ها ودرك كلي فضا ازطريق تمرين وممارست درفضا ياري مي دهد.منبع :كتاب هيجان انديشه📕📕