موضوع :سرسختی شناختی 

نگارش :لیلاحسین زاده

سرسختی شناختی بدین معناست: برانگیختگی کنجکاوی فردبا هرمساله مبهمی درقلمروفعالیتهای موردعلاقه همراه با نارامی ومشغولیت فراکیروسرسختانه که وی را به سوی کشف حقیقت ازطریق تجربه سوق می دهد.

این حالات همراه بابدن لرزی وتشنگی وگرسنگی است .

سرسختی شناختی شامل چهارویژگی ست :۱-تجربه کنجکاوانه که مرتب بابروزهرمساله پیچیده ای بیشترمی شودوفردرابه سوی تجربه سوق می دهدوفردهمواره نارامی داردتاهنگامی که ابهام مساله برایش گشوده شود. 

۲-پیگیری مسایل مبهم که باعث تحریک کنجکاوی ش می شودتا حقیقت رابیاید


۳-بدن لرزی فرددرهنگامرویارویی بایک مساله وبه فکرفرورفتن

۴-تشنگی وکرسنگی احساس تشنگی وگرسنگی شدیدپس ازیک فعالیت ذهنی وبه فکرفرورفتن 

منبع :کتاب هیجان اندیشه📕📕🖌🖋