موضوع :کنجکاوی :لیلاحسین زادهکنجکاوی یک عامل اگاهی بخشی برای بوجوداوردن خلاقیت درفردمی باشدبراساس مطالعات ،بازی ،به منزله یک ویژگی درهم امیخته حرکتی -تجربی ،کنجکاوی وخودمختاری را رشدمی دهد.فرد خلاق علاقه زیادی به مفاهیم ودلالات انتزاعی نشان می دهد،به درگیری  با عقاید وجنبه های نگرشی وباورها ،تمایل دارد.افرادخلاق نیازبه تجربه کردن کنجکاویشان دارند.کنجکاوی وپرسشگری افرادخلاق همراه با کاوشگری معمولا برای رفع شک وتردید وارضای نیازمی باشد نیازیک وبژگی انگیزشی مهم به شمار می ایدکه درشخصیتهای خلاق ملموس است .بررسی تحول شخصیت وزندگی وشرح حال بیش ازسیصدنابغه برجسته تاریخی این نکته راروشن می سازدکه ««کنجکاوی »»وپرسشگری »»ازخصایص انکیزشی برجسته محسوب می شوند.منبع :کتاب هیجان اندیشه📕📕🖌🖌