موضوع :هیجان 

🌸🌸تعریف هیجان :هرحالت روانشناختی مبتنی برجنبه عاطفی توام با تغییرات درونی که به بازگشت مجددتعادل میان ارگانیسم ومحیط یاری می رساندوباابرازوتجلی حرکتی همراهی دارد


🌸🌸هیجان دارای سه بعدکمی،مطبوع -نامطبوع ،وجذب -دفع است که می توان ان رابایک مخروط نشان داد.(اشلوزبرگ)


🌸🌸هشت هیجان اصلی (شادی ،پذیرش،ترس،تعجب،غمگینی،

نفرت،خشم،انتطار،وجود داردکه ازترکیب دوتایی انها،هیجانهایی 

مانندسلطه پذیری

حیرت،نومیدی،پشیمانی،خوارشماری

،پرخاشگری،وخوش بینی حاصل می شود.


براساس نظریه انگیزشی« لپر»مرزبین انگیزه وهیجان غالبا باریک است .همه رفتارهای مداوم وهدفگرا، رنگ هیجانی دارندواین رنگ هیجانی ست که انگیزش را برای رفتاراماده می کند.هیجانها مانندانگیزه ها سبب تحریک شدگی،تحريك پذيري ،تداوم ومهار فعاليتها مي شوند


🌸🌸.برپايه شكل گيري هيجان ،چهارروی اورداساسی امده است.

۱-روی اوردرفتاری وبدنی :

که تاکیدبرپدیدایی هیجان برمبنای دگرگونیهای بدنی وواکنشهای رفتاری ست .که نظریه های «جیمز-لانگه»«لیندزلی»و«سولومون»دراين روي اوردجاي دارد،.

٢-روي اوردارزشيابي :

دراين روي اورد،هیجان ازطریق ادراک ،ارزشیابی وتفسیربا تغییرموقعیت وپسخوراند،شکل می گیرد.

۳-روی اورد تحولی :

مهمترین دیدگاه دراین روی اورد،نظریه تحولی «والن »است .که بامرحله «تحریک پذیری حرکتی »اغاز می کند.


هشیاری با هیجان اغاز می شودهیجان به عنوان مرحله ای ازتحول ،شروع زندگی روانی را ممکن می سازد.هیجان ممکن است دراثرواکنشهای رفتاری اشکاربه رویدادها با دکرگونیهای بدنی بوجود ایدیاانکه ازطریق ادراک ،ارزشیابی وتفسیریا تعبیرموقعیت وپسخوراندشکل گیرد.هیجان به مثابه یک فرایندروانی درگذرسنی تحول می یابدبابرانگیختگی حرکتی اغازشده وباجلوه حرکت به اکتشاف فضا می انجامد.کودک از راه واکنشهای هیجانی نسبت به موقعیتهای مختلف هشیارمی گرددوسرانجام درنوجوانی هشیاری نسبت به خود بدست می اورد.

منبع :هيجان انديشه🖌📕

ليلاحسين زاده