"پیشرفت" به مفهوم هرگام به جلو و یا " ترقی و رشد" در زندگی است.

کمال گرایی و تعالی جویی" دو مصداق بارز پیشرفت، قلمداد می شود. 

"کمال گرایی" به معنای زدایش مستمر و پیگیرانه نقایص وجودی ست و تعالی جویی " برنیل به عالی ترین جایگاه در زندگی، تاکید دارد. 

" آزرگی از نقص فردی" آدمی را به سوی حرکت استکمالی سوق می دهد. 

نفوذ محیطی، پرورندگی، خودشکوفایی و پویایی از جمله انتظاراتی هستند که در حیطه پیشرفت قرار میگرند. 

منبع: روانشناسی تعاملی