1- پویایی تحلیلی که شامل تعهد، ظرفیت تحلیلی، بیتابی روانی، نیرومندی، سازش و استقلال می باشد. 

2-یکپارچگی شناختی که شامل سنجیدگی، اندیشه گردی فرآیندی است.

3- وظیفه مندی که شامل فراگستری، کنجکاوی تحلیلی می باشد. 

اندیشه گردی فرآیندی، به معنای لذت از انجام کارنو و جدید و مشغولیت کامل به مساله رویا رو همراه با گردش اندیشه و دقت پیش بینی درباره ی رویدادهاست. 

منبع: سایت هیجان اندیشه