اختلال عاطفی

ملاحظاتی در نارسائیهای تشخیصی اختلالات عاطفی کودکان تیزهوش

/post-135

«گزارش یک تک بررسی»                             دکتر ناصرالدّین کاظمی حقیقی


ملاحظاتی در نارسائیهای تشخیصی اختلالات عاطفی کودکان تیزهوش

/post-58

در سالهای اخیر،به امر تشخیص جنبه های هیجانی تیزهوشان ، اختلالات عاطفی و نارسائیهای تشخیصی  موجود در این حوزه توجّه گردیده است. ریشه های آسیبهای عاطفی تیزهوشان را در پنج حوزه (نیازها ، ویژگیهای شخصی، تفاوتهای شناختی، محیط و تواناییها )می توان جست و جو نمود.در این مقاله گزارش بالینی یک دختر شش ساله دانش آموز پایه اوّل ابتدائی   ارائه می شود .  بررسی نیمرخ بالینی کودک مزبور،دالّ بر نشانگان افسردگی ویژه ی کودکان بود. وی  به طرز بارزی از «احساس تنهائی» رنج می برد و هوشبهر کودک در حد عادی بود. اقدامات مشاوره ای خاص با همکاری تنگاتنگ خانواده انجام یافت . وضعیت عاطفی بهبود چشمگیری نشان داد و نتایج آزمونهای هوشی  وی را در حد تیزهوش  مشخص نمود. استنباط نگارنده آن است که کودکان تیزهوش نشانگان افسردگی ویژه ای دارند که با کودکان عادی متفاوت است. آنها در حالات افسردگی ، از «احساس تنهائی ناشی از انزوا و متفاوت بودن»نیز رنج می برند. پس این احساس  را باید به«نشانگان افسردگی کودکان تیزهوش» افزود و در هر شرائطی که یک کودک به طرز قابل ملاحظه ای از این  رنج ببرد، احتمال تیزهوشی وی را باید مدّ نظر قرار داد.