انگیزش در آموزش و پرورش قسمت اول

انگیزش در آموزش و پرورش (قسمت اول)

/post-162

مبحث انگیزش در آموزش و پرورش، برگرفته از کارگاه آموزشی دکتر کاظمی حقیقی در دبیرستان فرزانگان ۶ است  و در ۴ بخش ارسال خواهد شد.