انگیزش در آموزش و پرورش قسمت دوم

انگیزش در آموزش و پرورش (قسمت دوم)

/post-163

مبحث انگیزش در آموزش و پرورش، برگرفته از کارگاه آموزشی دکتر کاظمی حقیقی در دبیرستان فرزانگان ۶ است  و در ۴ بخش ارسال خواهد شد.