ایستادگی

خلاقیت و ایستادگی محیطی

/post-149

افراد خلاق در قبال دستاوردهای خلاقانه خویش ایستادگی نشان می دهند و در برابر مقاومتهای محیطی  از آن دستاوردها دفاع می کنند


خلاقیت و ایستادگی

/post-96

ایستادگی محیطی به مقاومت فرد خلاق در قبال ناملایمات پیرامون اشاره دارد