جنبه های فرهنگی

فرهنگ و نخبگی

/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF

در مقاله حاضر، به بررسی نقش فرهنگ در تیزهوشی و تأثیر آن در تعریف و شناسایی دانش‌آموزان تیزهوش پرداخته شده است. طبق بررسی‌ها، جنبه‌های فرهنگی در تعریف و برداشت از تیزهوشی تأثیر قابل توجّهی دارند و تشخیص تیزهوشی در جوامع چند فرهنگی به لحاظ جنبه‌های فرهنگی نیازمند توجّه خاصی است. همچنین، تأثیر فرهنگ بر کارکرد تیزهوشان و پی‌ریزی فرهنگ پیشرفت برای دانشجویان تیزهوش و اقلیّت‌ها به عنوان موضوعات مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در نهایت، تأکید شده است که برای تحقّق مهارتهای ارتباطاتی اجتماعی، تنوّع فرهنگی به عنوان یک زمینه و موقعیّت محیطی خاصّ باید در نظر گرفته شود.