خودارجدهی

خلاقیت و خود

/post-217

در رابطه با خلاقیت حداقل دوازده اصطلاح روانشناختی با ترکیب خود پی ریزی شده است که باید بدانها توجه کرد.


خلاقیت و خود

/post-131

پدیده روانشناختی خود سهم محور در پدیدآیی و شکل گیری خلاقیت داردهیجان و اختلال تحصیلی

/post-85

دانش آموزان تیزهوش دارای اختلال تحصیلی دچار آزردگیهای هیجانی خاصی می شوند


ملاحظاتی در پدیده تیزهوشی استثنایی

/post-30

«تیزهوشی استثنایی» اصطلاحی است که برای نامیدن دانش آموزان تیزهوشی به کار می رود که توأمان و همزمان دچار اختلالات رفتاری، هیجانی(عاطفی) و یا شناختی و اجتماعی هستند.