خودپدیدآورندگی

خلاقیت و خود

/post-131

پدیده روانشناختی خود سهم محور در پدیدآیی و شکل گیری خلاقیت دارد