روانشناسی تیزهوشی

تاثیر تحول سنی بر نگرش تیزهوش

/post-182

در این مقاله ، نقش تحوّل، بر بازخورد تیزهوش ، مورد بررسی قرار می گیرد. تحوّل ، در جنبه های شناختی ، اخلّاقی و عاطفی بازخورد تیزهوش ، تأثیر می گذارد.


روانشناسی سیاسی تیزهوشی

/post-177

در این مقاله، بازخوردهای سیاسی افراد تیزهوش مورد بررسی واقع می شود. متغیرهای هوش، سن ، درآمد، تحصیل، شغل ، وضعیت روانی و گرایشهای سیاسی در شکل گیری بازخوردها دخیل هستند.