شخصیت خردورزی تحلیلی

خردورزی

/post-112

خردورزی اشاره به دو مؤلفه دارد: چیرگی روانی و سنجیدگی


هیجان اندیشه و شخصیّت

/post-61

شخصیت خردورزی تحلیلی برایند تعاملی گسترش مفهوم هیجان اندیشه است که دو حیطه را در برمی گیرد:الف) شخصیّت تحلیلی شامل تعهّد فردی ، پویایی تحلیلی ، کاوشگری و هیجان تعلیل ب) خردورزی مرکّب از چیرگی روانی  و سنجیدگی