شهود

خلاقیت و شهود

/post-90

شناخت افراد خلاق ماهیت شهودی دارد