غایت نگری

مکاتب فرهنگ

/post-77

چشم اندازهای اساسی فرهنگی مرکب از نظریات را می توان در چهار حیطه مهمّ و بزرگ دسته بندی کرد: الف)پیدایشی ب) غایت نگری ج) ساختارنگری د) فرایندنگری