ماجراجویی

خلاقیت و تجربه

/post-93

«تجربه» در قلمرو خلّاقیّت اصطلاحاً دربرگیرندهٔ «گشودگی تجربی»[1]، «جست وجوگری حسّی»[2]، «تحمّل پیچیدگی»[3] و «ماجراجویی»[4] است.[1] - openness to experience[2] Sensation seeking[3] -tolerance to ambiguity[4] - risk taking