محیط

خلاقیت و ایستادگی محیطی

/post-149

افراد خلاق در قبال دستاوردهای خلاقانه خویش ایستادگی نشان می دهند و در برابر مقاومتهای محیطی  از آن دستاوردها دفاع می کنند


خلاقیت و پیوندجویی

/post-89

شرایط اجتماعی سهم قابل توجهی در پی ریزی خلاقیت دارد