مکاتب تیزهوشی

هوش و خلّاقیّت در گستره تیزهوشی

/post-56

در این پژوهش دو دیدگاه عاملی و ترکیبی در قلمرو تیزهوشی از حیث رابطه میان هوش و خلّاقیّت مورد مقایسه قرار گرفتند.


نظریّه‌هاي تيزهوشي

/post-53

به طور كلّي نظريّه‌هاي تيزهوشي را از لحاظ طرز تلقّي نسبت به «عامل» مي‌توان در دو چشم انداز بررسي نمود: الف) عاملی ب) ترکیبی (تعاملی)