واگرایی اندیشه

خلاقیت و واگرایی اندیشه

/post-147

واگرایی یکی از ویژگیهای شناختی خلاقیت است