گرایش به مواد زیانبار

رواندرمانی تعاملی در گستره پژوهش

/post-152

در این پژوهش، «الگوی ارجمندی» به عنوان یکی از مهمترین الگوهای رواندرمانی تعاملی در نمونه ای از بزرگسالان مورد مطالعه واقع شد