خوشبختانه  "گویشکده روانشناسی تعاملی" بطور دایمی تثبیت شد.
عزیزان کارورز در همه سطوح در این گویشکده عضو شوند بخشی از آموزشها را از این طریق برگزار کنیم.