رضایتمندی بر اساس روانشناسی تعاملی به انتظارات بستگی دارد
🔶 انتظار از خود
🔶 خانواده
🔶 آموزشگاه
🔶 فضای شغلی
🔶 جامعه
🔶 و...

ارضای انتظارات موجب خوشنودی از زندگی است

همه در پی تحقق انتظارات خودند

کسی که از دیگران انتظار زیادی دارد خودباوری اش، نازل است

پس هر چه انتظارات از دیگران کاهش یابد منجر به افزایش خودباوری میشود

در واقع میگوییم "خودبسندگی" که ملازم با خودباوری است

ریشه خودبسندگی ، توکل به خدای تعالی است

خودبسندگی اصطلاحی گسترده تر از کفایت خود و دیگر مفاهیم مربوطه است شامل خودپایایی، کفایت خود،خودارجدهی و خودباوری

تا اینجا دانسته شد انتظار از دیگران نشانه خود بسندگی نازل است

هرچه انتظار از دیگران افزوده میشود خودپایایی خودارجدهی خودباوری و خودکفایی کاهش می یابد

فرد هر چه ضعیفتر است از دیگران انتظار بیشتری دارد

خودی که از توکل منفک است پایایی و ارجمندی ندارد

در روانشناسی تعاملی "تقویت خود" جایی ندارد خودیابی

انتظار از دیگران نشانه وابستگی است

مگر در مقام تربیت و پرورش

نیرومندترین افراد کمترین انتظار را از دیگران دارند و بیشترین انتظار را از خود