کم وبیش نظریات گوناگونی در ادبیات روانشناختی یافت میشوند که بر استقلال به منزله یک نیاز روانی پافشاری دارند. حال آن که استقلال طلبی بیش از آن که یک نیاز روانی قلمداد شود، در واقع یک انتظار از زندگی است که معمولا از  شرایط محیطی و اکتسابهای دوره رشد و تحول نشأت می گیرد.