مؤلفه‌های رضایت از زندگی در یکی از دو قلمرو بزرگ تعالی فردی و ارجمندی جای می‌گیرند.
یکی از شش مؤلفه قلمرو تعالی فردی، پشتیبانی است. در نتیجه یکی از مؤلفه‌های موثر در رضایت از زندگی به حساب می‌آید.
پشتیبانی به معنای برخورداری از وجود یک راهنما در مسیر زندگی و حمایت و همکاری اطرافیان در رویارویی با سختی های زندگی همراه با تفریح و سرگرمی های مورد علاقه است.
همچنین پشتیبانی در پایداری، استقرار، سرزندگی، آرامش روانی نقش به سزایی دارد.
احساس دریافت پشتیبانی از منبع مورد انتظار، منجر به ارضای نیاز امنیت فرد می‌شود.
احساس تنهایی در هنگام دشواری ها میتواند موجب بی‌تابی روانی شود که بر تعادل روانی فرد تاثیر می‌گذارد.
بر اساس ماهیت تعاملی انتظارات الگوهای گوناگونی ناظر به نیازهای بنیادین مزبور قابل پی ریزی است تا بیتابی روانی را از طریق تحقق خشنودی در زندگی کاهش دهد. یعنی (احساس دلشورگی، دلنگرانی و دل‌مشغولی دائمی فرد همراه با شک و تردید در مسائل که نسبت به حل آنها دچار بیمناکی و نگرانی شده و احساس فرسودگی تدریجی و احساس دائمی خستگی و ناتوانی) را بکاهد.
از انجا که پشتیبانی موجب کاهش بی تابی روانی می‌شود اگر با پاکزیستی و معنویت که موجب استواری روانی می‌شود همراه بشود، آرامش روانی ناشی از آن، به فرد احساس ماندگاری میدهد و زمینه خودپویشی را فراهم می آورد.
همچنین پشتیبانی یک مؤلفه مهم در رضایت زناشویی است که محور کانونی و هسته مرکزی رضایت زناشویی میباشد.
در اینجا پشتیبانی به معنای حمایت، از عهده زندگی مشترک برآمدن، وقت گذاشتن برای گفتگو، تشویق پیشرفت، پذیرش غیر مشروط و پرهیز از پنهانکاری میباشد.
بی تابی روانی ناشی از عدم دریافت پشتیبانی از منبع مورد انتظار ممکن است به نارضایتی شغلی یا تحصیلی و... منجر بشود.