انضباط به معنای وقت شناسی، مرتب بودن و کوشایی در نگهداری وسایل شخصی است.
دانشکاری به مفهوم یادگیری برای انجام دقیق کار و پشتکار و سختکوشی در انجام کارهای یاد گرفته شده است.
لذا انتظام به معنای وقت شناسی ،انضباط کوشایی در نگهداری وسایل شخصی، پشتکار در یادگیری برای انجام دقیق کار و سختکوشی در انجام کارهاست.
پس پایداری به معنای قرارگیری در جایگاه شایسته بر اساس برخورداری از وجود یک راهنما در مسیر زندگی درست، هدفمند و کارآمد شامل وقت شناسی، انضباط، کوشایی در نگهداری وسایل شخصی، پشتکار در یادگیری برای انجام دقیق کار و سختکوشی در انجام دقیق آن است و با حمایت و همکاری اطرافیان در رویارویی با سختیهای زندگی همراهی دارد؛ بگونه ای که از جاه طلبی، مقایسه خود با دیگران و رقابت جویی پرهیز شود.
پس انضباط یکی از مؤلفه‌های انتظام و پایداری است.
همچنین انضباط را در جایی دیگر میتوانیم مشاهده کنیم. همانطور که می‌دانیم گسترش مفهوم هیجان اندیشه به طرح ماهیت تعاملی شخصیت می انجامد. این شخصیت در دو قلمرو بزرگ بنیادین شخصیت تحلیلی و خردورزی در بر گرفته میشود. شخصیت تحلیلی مشتمل بر چهار مولفه اساسی است: تعهد فردی، پويايي تحلیلی، کاوشگری و هیجان تعلیل. ترکیبی از چند خصیصه تعهد فردی را شکل می‌دهد که یکی از آنها انضباط است. باقی آن استقلال جویی، رعایتمندی و مسئولیت پذیری است.
تعهد فردی به مفهوم گسترده به معنای ترجیح انجام کارها و فعالیتها به تنهایی و مستقل، رعایت موازین، مقررات، قوانین و آداب محیط، وقت شناسی، کوشش در نگهداری وسایل شخصی و مرتب بودن و همچنین از عهده برآمدن فرد در انجام وظایف و مسؤولیتهاست به گونه ای که مورد اعتماد دیگران قرار میگیرد.
با توجه به تعریف تعهد فردی میبینیم که میان انضباط و ۳ خصیصه دیگر ارتباط وجود دارد.
انضباط در امور که از خصایص تعهد است از مقیاس های پويايي تحلیلی به شمار می‌رود.
علاوه بر این در مفهوم فراگستری، انضباط تاثیرگذار است. فراگستری به معنای انجام کار بر اساس عقل و منطق سنجش همه جوانب هنگام تصمیمگیری و انجام بهترین راه با استفاده از هوش و درک ،خود کوشایی در نگهداری وسایل شخصی و انضباط و ترتیب در امور همراه با وقت شناسی است.
قابل ذکر است که سیالیت، بسط و ابتکار دختران نوجوان مستقل بستگی به انضباط آنها ندارد.