به گفته برخی محققان، پنج خصیصه عاطفی قابل ملاحظه در میان تیزهوشان به شمار می‌آید:
ظرفیت اندیشه واگرا، تحریک پذیری، حساسیت، کمالیابی و بینش.
بینش دلالت دارد به توانایی نگریستن ارتجالی به ابعاد گوناگون یک موقعیت، درک جایگاه خویش نسبت به دیگران و دیدن سریع درونمایه و مضمون اصلی یک مطلب.
بینش نیز مانند چهار خصیصه دیگر ممکن است باعث بروز برخی تعارض‌های بین‌فردی شود. تا هنگامی که فرد تیزهوش ارزش‌گذاری برای خود را یاد نگیرد و حمایت‌یابی نکند، ممکن است به بروز تعارض‌های هویت و افسردگی بینجامد.