مفهومی به نام نیروی روانی وجود دارد که یعنی احساس نیرومندی شدید در حل مسئله مورد علاقه، بدون درماندگی و بدون احساس گذشت زمان همراه با اندیشه های هیجان انگیز که فرد را بسوی انجام برای کار بزرگ نو سوق می‌دهد.
تکاپو یکی از چهار ویژگی است که نیروی روانی در خود جای داده است.
تکاپو یعنی فشار درونی و دائمی برای انجام فعالیت و جنب و جوش و بیقراری که همراه با گردش اندیشه است.