نیروی روانی یعنی احساس نیرومندی شدید در حل مسئله مورد علاقه، بدون درماندگی و بدون احساس گذشت زمان همراه با اندیشه های هیجان انگیز که فرد را بسوی انجام برای کار بزرگ نو سوق می‌دهد.
تجدد یکی از چهار ویژگی است که نیروی روانی در خود جای داده است.
تجدد یعنی جذابیت هرچیز و کار بزرگ و نو در زندگی که فرد را به سوی تجربه دانسته ها سوق می‌دهد.