شخصیت خردورزی تحلیلی دو قلمرو بزرگ را در بر میگیرد: شخصیت تحلیلی و خردورزی.
یکی از مؤلفه‌های خردورزی، سنجیدگی است.
سنجیدگی نیز دارای دو عامل است: پیامدسنجی در تصمیم و عمل و کوشایی شخصیتی.
کوشایی شخصیتی به معنای یادگیری برای انجام دقیق کار همراه با پشتکار و سختکوشی در آنچه یاد گرفته شده است.
پیامد سنجی در تصمیم و عمل در کنار کوشایی شخصیتی منجر به سنجیده‌کاوی میشوند.
همچنین کوشایی اگر برای حفظ و نگهداری وسایل شخصی باشد می‌تواند از مؤلفه‌های انضباط، استقلال و پایداری نیز محسوب شود.