توانش یکی از مفاهیمی است که پویندگی به آن اشاره دارد.
زندگی نیازمند توانایی است. پس باید از نیروی لازم برای نگهداری آن برخوردار بود و ناگزیر به منابعی رجوع کرد که (نیروی زندگی) را به آدمی بدهد. استوارترین زندگی‌ها با احساس نیرومندی شدید همراهی دارند.
توانش یکی از چهار ویژگی نیروی روانی است و به معنی احساس نیرومندی شدید در فعالیت‌های مورد علاقه همراه با فراگیری اندیشه های هیجان انگیز در زندگی، وسعت سرگرمی‌ها و بدون درماندگی برای حل مسائل در آن زمینه ها.