سه ابزار اساسی آزمون های شخصیت عبارت اند از «فهرست شخصیتی ده عاملی»، «آزمون شخصیتی برژه»، «فهرستخردمندی».

فهرست شخصیتی ده عاملی مجموعا ده عامل را می سنجد؛ فردی که در هر یک از عوامل نمره بالایی را اخذ کند، یک سری ویژگی ها ازخودش نشان می دهد که یکی از این ویژگی ها «نوگرایی» است.

«نوگرایی» یعنی فرد علاقه دارد کار تازه و جدیدی انجام دهد و از کشف یک چیز تازه و انجام کار جدید لذت می برد؛ در نتیجه یادگیری اش برای کشف یک چیز جدید و نو است.