پراکنش:

پراکنش به پراکنده کاری، گستردگی فعالیت ها و تنوع کارها اشاره دارد.

کنجکاوی به عنوان پیگیری کنجکاوی های حتی دردسر آمیز و خطرناک، یک خصیصه کانونی در سر سختی شناختی از سوی دیگر با خصایصی چون نوگرایی و پراکنش مولفه مهمی را موسوم به کاوشگری تشکیل میدهد.

لذا کاوشگری، یادگیری برای کشف یک چیز نو، لذت از کشف یک چیز تازه و یا انجام کار جدید با پیگیری فعالیت های کنجکاوانه پراکنده و متنوع، حتی دردسر آمیز و خطرناک است.

کاوشگری در کنار تعهد فردی، پویایی تحلیلی و هیجان تعلیل، چهار مولفه اساسی شخصیت تحلیلی هستند.