تجربه

سرسختي شناختی

/post-106

سرسختی شناختی یکی از مؤلفه های مهم هیجان اندیشه است


هیجان اندیشه

/post-105

«نظريهٔ هيجان انديشه» بر یکپارچگی تعاملی دامنه های عاطفی، شناختی و رفتاری نظام روانشناختی تأکید می ورزد. از این رو نظریهٔ مزبور یک نظریهٔ عمومی در روانشناسی است


خلاقیت و تجربه

/post-93

«تجربه» در قلمرو خلّاقیّت اصطلاحاً دربرگیرندهٔ «گشودگی تجربی»[1]، «جست وجوگری حسّی»[2]، «تحمّل پیچیدگی»[3] و «ماجراجویی»[4] است.[1] - openness to experience[2] Sensation seeking[3] -tolerance to ambiguity[4] - risk taking