ناصرالدین کاظمی حقیقی

خلاقیت و خود

/post-217

در رابطه با خلاقیت حداقل دوازده اصطلاح روانشناختی با ترکیب خود پی ریزی شده است که باید بدانها توجه کرد.


شخصیت و خلاقیت

/post-216

در مبانی روانشناختی به بنیاد شخصیتی خلاقیت توجه کمی شده است؛ حال آن که بدون توجه به این حوزه، درک درستی از خلاقیت حاصل نمی شود. در این گفتار  همچنین به پیوند متقابل شخصیت با خلاقیت اشاره می گردد.


استعداد و خلاقیت

/post-215

رابطه خلاقیت با استعداد ناظر به انواع هوش است و بستگی به جنسیت دارد


بررسی رابطهٔ هوش و واکنشهای هیجانی با جلوه‎ ‎های خلّاقيّت ‏در دانش‌آموزان تیزهوش سازمانده

/post-214

در این پژوهش، رابطهٔ هوش و واکنشهای هیجانی با جلوههای خلّاقيّت در دانش‌آموزان تیزهوش سازمانده بررسی می شود.


مبانی تحقیق در روانشناسی تعاملی

/post-212

یک کوشش تحقیقی در چشم انداز روانشناسی تعاملی مشتمل بر پنج مرحله است: مسأله یابی، وضعیت یابی، پژوهش تجربی، توالی یابی و ترکیب دهی. لذا یک تحقیق تعاملی اصطلاحاً فعالیتی متعامل توصیفی، تجربی و تحلیلی است.


مبانی نظری تعاملی

/post-210

مبانی نظری روانشناسی تعاملی بر ماهیت تعامل در روانشناسی، پایه ها و ریشه های پی ریزی پدیده های روانشناختی، ماهیت تعاملی پدیده و اصول پیچیدگی، نظام یافتگی،  فراگیری، دگرگونی، ماندگاری و گونه گونی تأکید می ورزد


هیجان و اختلال تحصیلی

/post-199

اختلال تحصیلی صرفا در مدرسه بروز می یابد و هر محیط رسمی که  صرفا بر هوش تحصیلی تأکید ورزد، زمینه را برای نمایان شدن اختلال تحصیلی فراهم ساخته است. در این مقاله بر جنبه های هیجانی اختلال تحصیلی تمرکز شده است


چشم انداز رواندرمانی تعاملی: مبانی نظری

/post-198

«رواندرمانی تعاملی» مبتنی بر «نظریهٔ تعاملی انتظار» از سه نیاز بنیادین امنیت، تفرّد و پیشرفت با هدف تحقّق «رضایت از زندگی» در درمانجو به فرایندهای مداخلاتی اقتضایی می پردازد.
این چشم انداز نو در رواندرمانی بر اصول و مبانی نظری خاصّی پی ریزی شده است که بر یکپارچگی ماهوی «هستی»، «شناخت»، «انسان»، «نظام ارزشی» و «پاکی سرشت»تأکید می ورزد.


مبانی نظری تعاملی : ماهیّت تعامل روانشناختی

/post-197

روانشناسی تعاملی بر اساس مبانی ویژه ای استقرار دارد: هر پدیده روانشناختی مبتنی بر هفت پایه و در تعامل با پنج ریشه پی ریزی می شود. تعامل مبانی دوازده گانه مزبور متاثر از اصولی مانند پیچیدگی و نظام یافتگی، هر پدیده روانشناختی را شکل می دهد.


پایداری روانی و خلاقیت

/post-195

خلاقیت بدون پایداری روانی در فرد خلاق حاص نمی شود.