ناصرالدین کاظمی حقیقی

نظریّه‌هاي تيزهوشي

/post-53

به طور كلّي نظريّه‌هاي تيزهوشي را از لحاظ طرز تلقّي نسبت به «عامل» مي‌توان در دو چشم انداز بررسي نمود: الف) عاملی ب) ترکیبی (تعاملی)