درست زیستی:
احساس سر زندگی و آرامش روانی مبتنی بر دستیابی به معنای زندگی که باعث رضایت از زندگی در فرد می‌شود.
درست زیستی دارای شش عامل می‌باشد :
۱.وفاداری
۲.راستی
۳.معنویت
۴.پایبندی
۵.سلامت
۶.رعایت
وفاداری آرامش روانی به همراه دارد،راستی به صداقت و درستی معنا می‌شود،معنویت همان ارزش های دینی و معنویست.
پایبندی به معنی تعهد به ارزش هاست.
سلامت یعنی زندگی سالم داشتن و زندگی بدون ریا.
رعایت به معنی تعهد به اخلاق و حقوق دیگران است.
زمانیکه در هنگام تصمیم گیری ها همه جوانب را میسنجیم و انتخاب بهترین راه براساس عقل و هوش،منطق و درک می‌باشد.
تاثیر از احساس دیگران و تشخیص هیجانی باعث سه دستاورد می‌شود که عبارتند از:
درست زیستی
بالندگی و استواریست.