جدیت در هدفمندی:
جدیت در هدفمندی نتیجه گیری مثبت در ازای تلاش،هدفداری و احساس نزدیکی مستمر به هدف،احساس خوشبختی و رضایت از زندگی می‌باشد.
هم چنین داشتن اراده بالا  در پیدا کردن روش درست رسیدن به هدف،پشتکار فراوان همراه با هوش بالا و برجستگی اجتماعی خوب و پذیرش اشتباه‌ها و رساندن کارها به نتیجه مطلوب است.
بررسی تحلیلی نشان داده که اساسی ترین منبع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیز هوش به میزان جدیت در هدفمندی آن ها بستگی دارد.
پنج عامل فردی باعث پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان می‌شود:
۱.آمادگی روانی
۲.سازگاری محیطی
۳.آمادگی تحصیلی
۴.هویت یابی شغلی
۵.خود نظم جویی
در کل متوجه میشویم هدفمندی هسته مرکزی و محور اساسی پیشرفت می‌باشد .