نوجوان به اقتضای وضعیت زیستی و روانی در پی نیل به هویت مستقل است

اما هنوز دچار تعارض

 تعارض میان استقلال کامل و وابستگی به والدین بویژه والد همجنس

قبل از آن میکوشید با والد همجنس همانند سازی کند

 به میزان رابطه گرم والدین با فرزند پیش از بلوغ مرجعیت والدین رقم میخورد

 استقلال جویی مستلزم احترام است

تعارض دیگر میان مقتضیات زیستی روانی بلوغ با شرایط اجتماعی است

پذیرش استقلال و هویت خاص نوجوان از سوی فضای اجتماعی از تعارض مزبور کاسته خواهد کرد

 از سوی دیگر تفردناپذیری نوجوان ازسوی مقتضیات اجتماعی وی را هر چه بیشتر دچار تعارض میکند که به پیش از بلوغ بازگردند

 شرایط جامعه ما کم و بیش به این تعارض دامن میزند

هنوز آنها را کودک می پنداریم

هم از سوی جامعه و هم خانواده

اجازه دهید بر خانواده متمرکز شویم

یکی از عوامل تشدید کننده تعارض که کمتر بدان توجه میشود مقاومت نامحسوس یا ملموس وآگاهانه والدین در قبال بزرگ شدن فرزندان است

 بویژه از جانب مادران

و بویژه در خانواده های هسته ای

 و بالاخص در خانواده های تک فرزند

چنین شرایطی منجر به تشدید تعارض میان پذیرش هویت مستقل بزرگسالانه با بازگشت به دوره پیش از بلوغ میشود

پدران و مادران گرامی این واقعیت را باید بپذیرند که فرزندان در حال بزرگ شدن اند

 بلکه به اقتضای شتاب فضای اطلاعاتی بلوغ روانی چه بسا سریعتررخ میدهد