به مفهوم «نگاه صِرف همیشگی به جلوی خود در زندگی و پرهیز از رکود بر اساس گرایش به تغییر نگاه به زندگی است».

لذا «استواری روانی» در این جا یعنی «رهیابی در زندگی آینده نگرانه مبتنی بر معنویّت با پرهیز از رکود، بدون احساس تنهایی و سردرگمی است که سبب ماندگاری در زندگی می شود».

همچنین استواری روانی اشاره به دو مفهوم آینده پویی و فقدان روان آوارگی دارد.
روان آوارگی:«استواری روانی» دالّ بر«آینده پویی» و فقدان «روان آوارگی» است.