استقلال به معنای تمایل به انجام کارها به تنهایی و مستقل همراه با عقاید و نظرات قابل احترام و برخورداری از آزادی می‌باشد.
در ادبیات روان شناختی به استقلال به منزله یک نیاز روانی پافشاری دارند حال آنکه استقلال طلبی بیش از آن که یک نیاز روانی باشد یک انتظار از زندگی است که از شرایط محیطی و اکتسابهای دوره رشد و تحول نشأت می‌گیرد.

همچنین نتایج نشان داد ویژگی شخصیتی “استقلال”نیز با “تجربه کنجکاوانه”و “پیگیری”رابطه مثبت دارد و هوش تحلیلی بر اساس آزمون کتل از طریق خصایص شخصیتی “استقلال طلبی”ارزشگذاری واقع گرایانه و شوخ طبعی قابل پیش بینی است.

استقلال در هوش تحلیلی به این معنی می‌باشد:ترجیح انجام کارها و فعالیتها به تنهایی و مستقل،رعایت موازین،مقررات،قوانین و آداب محیط،وقت شناسی،کوشش در نگهداری وسایل شخصی و مرتب بودن و مسئولیت پذیری اعتماد بخش،کشاکش جویی،خشک رفتاری،گرایش به فرماندهی،استقلال شخصی،خطر طلبی و بی تفاوتی عاطفی است.