خودکامیابی با توجه به روانشناسی تعاملی یعنی : دستیابی به پیشرفت در موفقیت منتظره بدون احساس وابستگی به دیگران در زندگی

خودکامیابی یکی از انتظارات دهگانه است که سه مولفه ی پیشرفت ، موفقیت منتظره و عدم وابستگی را در برمیگیرد

موفقیت منتظره همان نیاز تفرد و جایگاه یابی بوده که همراه با نیاز های پیشرفت و امنیت در یک راستا قرار میگیرد

چیزی که بنا بر آن ایجاد مسعله میشود عدم وابستگی به دیگران است چراکه  در امنیت  همراهی و همکاری دیگران مطرح است و در پیشرفت ، امنیت ( همراهی و همکاری دیگران ) مطرح می شود که این حضور دیگران و وابستگی انسان به دیگران را نمایان میکند

و در جایگاه یابی با توجه به اینکه انسان یک "خود" دارد ، نمیتواند "خودش" را سر جای "خودش" بگذارد  ( دوتا خود وجود ندارد و انسان با کمک دیگران به موفقیت منتظره یا همون جایگاه و  تفرد می رسد )  پس عدم وابستگی در یک زندگی سالم مبتنی بر سلامت روان وجود ندارد

همه ی این توضیحات نشان دهنده ی این است که انسان از بدو تولد وابسته است و انکار این ویژگی در انسان و تقویت نکردن آن به اندازه ی مناسب با استفاده از پیوند های لازمه مسعله و بیماری ایجاد میکند
و همانطور که گفته شد پیوند از پایه های اساسی تقویت احساس وابستگیست
درواقع فرزند با ارتباط و پیوند با مادر پایداری میابد مادر هم یه واسطه ی پیوند با فرزند علاوه بر پایداری ، جایگاه و تفرد میابد
( همه ی انسان ها به دنبال پایداری بوده و از تزلزل دوری می جویند )

بر این اساس باید توجه داشت که ارتباط ، پیوند و وابستگی در فطرت و سرشت انسان نهاده شده و تا حد لازم باید برطرف شود
نکته ی قابل ملاحضه این است که وابستگی صفر و یکی نیست و باید در آن به تعادل رسید چراکه وابستگی بیش از حد میتواند بی تابی و تزلزل را به همراه داشته باشد

مولفه ی متقابل وابستگی استقلال است که چنانچه گفته شد ، استقلال نوعی انتظار ، خواسته و توهم بوده و نیاز تلقی نمیشود ،  نیاز تلقی شدن آن بذر بیماری ایجاد میکند و باعث سردرگمی میشود
شوربختانه امروزه رسانه به این مولفه میپردازد و آن را نیاز معرفی میکند و با زیبا جلوه دادن آن ، افراد را در این راستا سوق میدهد و وابستگی در حد لازم را ضعف جلوه میدهد
استقلال حس رها شدگی را تقویت میکند

رواندرمانگر باید توهم استقلال را بزداید و به فاصله ی نیاز و انتظار بی افزاید
تا افراد را در راستای درستی از خودکامیابی هدایت کند که در نهایت فرد به بهسازی انتظارات نزدیک شود