«وجاهت»

به طور کلی مولفه های رضایت از زندگی در دو حیطه «تعالی فردی» و «الگو ارجمندی» قرار می گیرند؛ از این رو «وجاهت» در حیطه ارجمندی قرار دارد.

«وجاهت» یعنی عقایدی که بر پایه و اساس معنویت فرد است و فرد از تشویق و توجهی که انتظارش را دارد برخوردار می شود به طوری که در سختی ها و دشواری های زندگی اش احساس تنهایی نکند.

در پژوهش دیگری در ارتباط با شخصیت خردورزی تحلیلی با رضایت از زندگی، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که چیرگی هیجانی(عدم انتخاب هیجانی) منجر به «وجاهت» شده است.


می توان به طور کلی متوجه شد که الگوی ارجمندی رواندرمانی تعاملی به ویژه مولفه «وجاهت» با تقویت نیروی روانی، خودپویشی و پاکزیستی منجر به کاهش افسردگی و اضطراب شده و در نتیجه گرایش به مصرف مواد زیان بار را نیز کاهش می دهد.

و تحقق یافتن این سه زمینه بر اساس ارجمندی است:

احساس سرزندگی، آرامش روانی و رسیدن به معنا و مفهوم زندگی بر اساس معنویت به طوری که ارزش ها و اعتقادات فرد مورد توجه دیگران و محیط قرار می گیرد.

و در نتیجه فرد از تشویق مورد انتظارش برخوردار می شود و بدون احساس وابستگی به دیگران هنگام سختی ها و دشواری ها، هرگز احساس تنهایی نمی کند.

 و در نهایت موارد بالا به طور کلی باعث «رضایت از زندگی» می شود.