ایدا درویشان
تعالی


تعالی فردی یکی از قلمرو های رضایت از زندگی بوده و دیگری ارجمندی است
تعالی فردی داری شش مولفه است که دربرگیرنده ی استواری ، تعالی ، پشتیبانی ، فردیت ، تاثیر و معنا گرایی می باشد
تعالی به معنای «احساس موفقیت ناشی از کسب جایگاه شایسته در زندگی و احساس پیشرفت در زندگی در نیل به رتبه ی اول با کسب جایگاه عالی با استفاده از فرصت رقابت که خشنودی از شهرت شخصی را به همراه دارد»
باید توجه داشت که تمامی مولفه های مورد نیاز برای یک زندگی سالم مبتی بر سلامت روان سه نیاز اساسی انسان را در بر بگیرد
همانطور که تعالی دو نیاز جایگاه یابی یا تفرد و پیشرفت را تا حدودی تأمین میکند
استفاده از فرصت رقابت در تعالی به گونه ای است که اگر این رقابت به منظور پیشرفت در مسیر و بهتر شدن در فعالیت مورد نظر نسبت به گذشته باشد ، موجب پیشرفت در رسیدن به جایگاه عالی شده و فرد دچار احساس تغییر مثبت در حوزه ی مورد نظر میشود . چنین رقابتی موجب بیتابی روانی و روان آوارگی نخواهد شد
چنانچه این رقابت از حوزه  حریم فردی شخص خارج شود و منجر به رقابت فرد با دیگری شود ، وارد حریم دیگران شده و جایگاه خود را خالی از خود رها میکند
که منجر به روان آوارگی میشود
اگر فرد در مسیر پیشرفت برای جایگاه مناسب خود باشد مانعی وجود ندارد و حضور شخصی دیگر باعث جلوگیری فرد در مسیر موفقیت او نمیشود
مگر آنکه فردی از حریم خود خارج شده و پا در حریم او گذاشته باشد