تعالی طلبی به معنای میل و تلاش انسان به جایگاه شایسته و کسب رتبه اول است که در نهایت باعث خشنودی و رضایت شخصی فرد می شود.تعالی می تواند دو نیاز جایگاه یابی(تفرد) و پیشرفت را تا حدی تامین کند.

  انسان در عصر حاضر به دلیل رشد صنعت و تکنولوژی از معیارها و ارزش های اخلاقی فاصله گرفته است.بنابراین برای تعالی نیاز دارد از هر آنچه می تواند به تقویت این مهم یاری رساند، بهره بگیرد.

  آدمی نیاز شدیدی به این دارد که از طبیعت حیوانی اش فراتر رود. انسان میخواهد خلاق و خیال پرداز باشد، نه اینکه در حد یک مخلوق صرف باقی بماند.

  همه انسان ها و همه حیوانات بدون اراده و رضایت به این دنیا وارد و از آن خارج می شوند،اما انسان ها برخلاف حیوانات نیاز به تعالی دارند.نیاز به تعالی انسان را به مقابله با این انفعال و وجود تصادفی سوق می دهد. نیاز به خلاقیت به صورت میل به فراتر رفتن از وجود منفعل و تصادفی و رسیدن به قلمرو هدفمندی و آزادی تعریف می شود.

  تعالی طلبی می‌تواند از طریق روش های مثبت و منفی صورت گیرد. افراد می‌توانند ماهیت منفعل خود را با آفریدن زندگی یا نابود کردن آن تعالی بخشند؛ یعنی فعال بودن و مراقبت کردن از آن چه آفریده شده است. اخلال گری و خلاقیت گرایشات فطری هستند که نیاز به تعالی را ارضا میکنند؛. خلاقیت پاسخ سالم به این نیاز است و گرایش غالب است. اگر جلوی نیاز به خلاقیت به هر دلیلی گرفته شود یا به عبارتی این نیاز سرکوب شود، شیوه ناسالم پاسخگویی، ویرانگری خواهد بود.

  عوامل پدیدآورنده این نیاز، عقل و تخیل هستند که انفعال را از انسان می‌گیرد و میل به آفرینش و معنا سازی را در او شکل می دهد.