با استناد بر «انگاره تعادل روان» یکی از سه قسمت بزرگ سلامت روان را بخش «دادپویی» (در کنار خشنودی و پایداری روانی) تشکیل داده است.

«دادپویی» دربرگیرنده «نیروی روانی»، «خود پویشی» و «خویشتنداری» مبتنی بر «پاکزیستی» است که موجب رفع بیتابی روانی می شود. چرا که دادپویی دارای دو مؤلّفه مهم است: پویش و اعتدال

«پویش» اشاره به «نیروی روانی» و «خود پویشی» مبتنی بر «پاکزیستی» دارد.


«خودپویشی» یعنی «باور به پویایی به صورتی که فرد به تلاش کردن برای کارهای بدون نقص مشغول است. همچنین شرایطی برایش نفوذ در دیگران را به ارمغان می آورد و خود فرد نیز خوشحال از اثرگذاری در دیگران و سرخوش از احساس پرورش دیگری است».